Search

Paul Roos
Gimnasium | Gymnasium
~ Stellenbosch, Western Cape ~

Geleë op die oewer van die Eersterivier, met die Stellenboschberg as agtergrond, lê die uitgestrekte kampus van die Paul Roos Gimnasium, ‘n seunskool met ’n tradisie van uitnemendheid op alle terreine van die opvoeding.

Founded in 1866, this school is only a step away from the University of Stellenbosch and a variety of amenities, from sport to internet facilities, is shared with this institution. In addition some subjects are offered in conjunction with our two sister schools, Bloemhof and Rhenish

NATUUR- & LEWENSWETENSKAPPE / NATURAL & LIFE SCIENCES (Gr. 8 - 11)

Aanvangsdatum / Aanstellingsperiode: | Start date / Appointment period:
September - November 2022

Suksesvolle kandidate moet beide Natuur- en Lewenswetenskappe kan aanbied. | Successful candidates must be able to teach both Natural and Life Sciences.

Only short-listed candidates will be contacted. No further correspondence will be entered into. Paul Roos Gymnasium reserves the right not to make an appointment. An application in itself does not entitle the applicant to an interview. | Slegs gekortlyste kandidate sal gekontak word. Daar sal geen verdere korrespondensie gevoer word nie. Paul Roos Gimnasium behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie. `n Aansoek regverdig nie noodwendig `n onderhoud nie.

Under the Protection of Personal Information Act (POPIA) which came into effect on 1 July 2021, all organisations and schools alike have a legal obligation to manage the personal information it processes appropriately, by applying specific principles and conditions.
Our school is committed to ensuring the security and protection of your personal information and to provide a compliant and consistent approach to data protection. | Ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) wat op 1 Julie 2021 in werking getree het, is alle organisasies en skole wettiglik verplig om die persoonlike inligting wat dit verwerk, behoorlik te bestuur deur spesifieke beginsels en voorwaardes toe te pas.
Ons skool is daartoe verbind om die veiligheid en beskerming van u persoonlike inligting te verseker en om 'n konsekwente en voldoende benadering tot databeskerming te bied.

 Pride ⋅ Respect ⋅ Gentlemanship ⋅ Humility ⋅ Excellence ⋅ Integrity ⋅ Responsibility | Trots ⋅ Respek ⋅ Gentlemanskap ⋅ Nederigheid ⋅ Uitnemendheid ⋅ Integriteit ⋅ Verantwoordelikheid
www.paulroos.co.za

 

Published in Vacancies
Thursday, 23 June 2022 05:58

HEAD OF CRICKET | HOOF VAN KRIEKET

Paul Roos
Gimnasium | Gymnasium
~ Stellenbosch, Western Cape ~

Geleë op die oewer van die Eersterivier, met die Stellenboschberg as agtergrond, lê die uitgestrekte kampus van die Paul Roos Gimnasium, ‘n seunskool met ’n tradisie van uitnemendheid op alle terreine van die opvoeding.

Founded in 1866, this school is only a step away from the University of Stellenbosch and a variety of amenities, from sport to internet facilities, is shared with this institution. In addition some subjects are offered in conjunction with our two sister schools, Bloemhof and Rhenish

HEAD OF CRICKET | HOOF VAN KRIEKET

Paul Roos Gymnasium requires the services of a full-time professional cricket coach who has extensive experience at school level. | Paul Roos Gimnasium benodig die dienste van ‘n voltydse professionele krieketafrigter met uitgebreide ervaring op skoolvlak.

"The Head of Cricket must lead the cricket programme and should be an experienced person with proven leadership-, coaching- and administrative skills, and someone who has the vision to manage our cricket programme in a progressive
manner." - André van Staden - Rector | "Die Paul Roos Gimnasium Hoof van Krieket moet: n Ervare persoon wees met bewese leierskap-, afrigtingsen administratiewe vaardighede. Beskik oor die nodige visie om Paul Roos Gimnasium se krieket tot op die hoogste vlak te ontwikkel." - André van Staden - Rektor

This is a full-time position, which will cover the following aspects: | Hiérdie is ‘n voltydse pos en sluit die volgende aspekte in:

To establish standards and norms for Paul Roos Gymnasium cricket and a coaching structure that will enable boys with potential, to reach their goal of playing professional cricket and to allow each boy at Paul Roos Gymnasium to improve his skills to the best of his ability. | Die daarstel van standaarde en norme vir Paul Roos Gimnasium Krieket asook afrigtingstrukture om seuns, met die potensiaal om professioneel te speel te ontwikkel, asook om elke speler die geleentheid te bied om optimale vaardighede te ontwikkel.

To provide the vision and strategy for the school’s cricket to develop and be competitive against the best teams in South Africa. | Die daarstel van ‘n visie en strategie vir die skool se krieket om te groei en op die hoogste vlak in Suid-Afrikaanse skolekrieket kompeterend te wees.

To be the head coach and take a direct interest in the performance of all teams in the school. | Om die hoofafrigter van die skool te wees en om ‘n direkte belang te hê in die prestasie van alle spanne in die skool.

To develop a winter cricket coaching programme to enable boys to improve their technical skills. | Om `n krieketwinterprogram te ontwikkel ter bevordering van tegniese vaardighede.

To offer one-on-one coaching with those boys ho show ambition and determination to improve their game. | Om individuele afrigtingsessies aan talentvolle spelers te bied.

To manage cricket related administration and logistics. | Bestuur van krieketverwante administratiewe en logistieke take.

To manage the indoor cricket facility with regards to maintenance and bookings. | Die bestuur van die binnenshuise krieketfasiliteit as 'n addisionele inkomstestroom.

To create a cricket structure that will attract primary school players to apply at the school. | Om `n anloklike krieketstruktuur te skep tot belangstelling van laerskoolspelers.

To be a team player and have excellent interpersonal skills and be willing to form strong working relationships with staff, cricket community, provincial structures and other schools. | Om ‘n spanspeler te wees met uitstekende interpersoonlike vaardighede wat bereid is om sterk werksverwante verhoudinge te vorm met die personeel, krieketgemeenskap, provinsiale strukture en ander skole.

Only short-listed candidates will be contacted. No further correspondence will be entered into. Paul Roos Gymnasium reserves the right not to make an appointment. An application in itself does not entitle the applicant to an interview. | Slegs gekortlyste kandidate sal gekontak word. Daar sal geen verdere korrespondensie gevoer word nie. Paul Roos Gimnasium behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie. `n Aansoek regverdig nie noodwendig `n onderhoud nie.

Under the Protection of Personal Information Act (POPIA) which came into effect on 1 July 2021, all organisations and schools alike have a legal obligation to manage the personal information it processes appropriately, by applying specific principles and conditions.
Our school is committed to ensuring the security and protection of your personal information and to provide a compliant and consistent approach to data protection. | Ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) wat op 1 Julie 2021 in werking getree het, is alle organisasies en skole wettiglik verplig om die persoonlike inligting wat dit verwerk, behoorlik te bestuur deur spesifieke beginsels en voorwaardes toe te pas.
Ons skool is daartoe verbind om die veiligheid en beskerming van u persoonlike inligting te verseker en om 'n konsekwente en voldoende benadering tot databeskerming te bied.

 Pride ⋅ Respect ⋅ Gentlemanship ⋅ Humility ⋅ Excellence ⋅ Integrity ⋅ Responsibility | Trots ⋅ Respek ⋅ Gentlemanskap ⋅ Nederigheid ⋅ Uitnemendheid ⋅ Integriteit ⋅ Verantwoordelikheid
www.paulroos.co.za

 

Published in Vacancies